Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenGeloofsopbouwHet zwaard over de Herder – H.J. Hegger

Het zwaard over de Herder – H.J. Hegger

2,95 incl. BTW

Auteur: H.J. Hegger
ISBN-10:
ISBN-13:
9033601389
9789033601385
Uitgever: De Banier, 1981
Uitgave: Paperback, 218 blz.
Conditie: In goede staat

 

1 op voorraad

Categorieën: ,

Beschrijving

De kernvraag tussen Rome en Reformatie, waaruit alle andere verschilpunten voortvloeien, luidt nog altijd: bezitten de pausen werkelijk de absolute bestuurs- en rechtsmacht en het absolute leergezag, waarop zij aanspraak maken? In dit boek gaat ds. H.J. Hegger in op de teksten, voornamelijk de petra-tekst van Mat. 16:18, waarop de pausen hun absolute en onfeilbare gezag baseren. In het eerste gedeelte richt hij zich in een persoonlijke oproep tot Joannes Paulus II, maar in principe tot elke paus, om voor Gods aangezicht vanuit het Woord Gods na te gaan of zijn aanspraak op deze absolute macht niet een vreselijke aanmatiging is. Hoewel het boek met grote bewogenheid geschreven is, kan men er nergens een spoor van antipapistische ressentimenten in bespeuren. Het boek bevat tevens een poging om vanuit de Schrift te komen tot een dieper inzicht in wat de gemeente van Christus is. Volgens de schrijver is de gemeente niet, zoals Rome leert, de voortgezette incarnatie (menswording) van Christus, maar de voortgezette inhabitatio Spiritus Sancti (inwoning van de Heilige Geest).

“Aan de gelovige rooms-katholieken

 Op grond van de inhoud van dit boekje kan ik tot gelovige rooms-katholieken alleen maar zeggen: ‘Ga uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe en God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden” (Openb. 18:4-5).

Indien u innerlijk Christus hebt leren kennen als uw volkomen Zaligmaker en Hem hebt lief gekregen met uw ganse hart, hoe kunt u dan ook maar één minuut langer lid blijven van een stelstel dat Hem zo onteert?  ………………………….hoe kunt u dan nog langer deel uit maken van een kerk, waar de (zondige) mens in staat zou zijn op grond van goede werken waarlijk het eeuwige leven te verdienen (Concilie van Trente, zesde zitting, canon 32), waar zondige mensen op grond van hun verdiensten als heiligen worden vereerd en aangeroepen om bij God te bemiddelen, nadat ze reeds gestorven zijn?”  (H.J. Hegger, Het zwaard over de herder, De Banier, 1981, Utrecht, pp. 202, 203)

Op 96-jarige leeftijd is de bekende ex priester ds. H.J. Hegger overleden. Dominee Hegger heeft in het door hem geredigeerde blad “In de rechte straat” heel veel óver en tégen het pausdom geschreven. Zo noemde hij de paus voluit de antichrist, de zoon der verderfenis. Maar later is hij helaas Rome en de paus weer toegevallen en zijn spijt uitgesproken over zijn vroegere aanvallen op Rome en haar prelaten.

Recensie(s)
Ds. Hegger, ex-kloosterling, heeft eind 1980 aan paus Johannes Paulus II een aantal brieven geschreven, waarin de geadresseerde ernstig werd aangemaand zich te bekeren, tot zijn eigen heil en tot dat van kerk en wereld. Volgens de schrijver is het nl. met het pausdom helemaal mis. ‘Medemens Wojtyla’ (zo wordt de heilige vader aangesproken) hoeft de bijbel maar ernstig te onderzoeken om te ontdekken dat daarin voor de pauselijke aanspraken geen enkele grond aanwezig is. In deel II van het boek wordt dat uitvoerig aangetoond, speciaal ten gerieve van rooms-katholieken, die van Hegger de welgemeende raad krijgen het elders te gaan zoeken. Het boek is fel antirooms, maar niet antipapistisch. En de auteur geeft ook de zwakheid van het protestantisme, de grote onderlinge verdeeldheid, toe.

(NBD|Biblion recensie, Dr. L.A.F. Le Mat)

 

Auteur: H.J. Hegger
ISBNr: 9033601389   9789033601385