Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenGeloofsopbouwVoor een distel een mirt : geestelijke overdenkingen bij den heiligen doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig avondmaal – Dr. A. Kuyper

Voor een distel een mirt : geestelijke overdenkingen bij den heiligen doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig avondmaal – Dr. A. Kuyper

3,95 incl. BTW

Auteur:Dr. A. Kuyper
ISBNr:— geen —
Uitgever:J.H. Kok Kampen, 4e druk 1914
Uitgave:Gebonden hardcover, 221 blz.
Kwaliteit:In goede staat, lichte roestplekjes

Slechts 1 resterend op voorraad

Beschrijving

Meditaties, eerder verschenen in De heraut; 24 Augustus 1890 tot 28 Juni 1891.

Geestelijke overdenkingen bij den heiligen doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het heilig avondmaal.

De „Honig uit den Rotssteen” vond zijn weg voor stichtelijk gebruik van algemeenen aard. Reeds zijn beide bundels uitverkocht. De „Dagen van Goede boodschap” voorzagen in de behoefte aan geestelijke lectuur op onze Christelijke vierdagen. En de „Gomer voor den Sabbath” bood zondagslectuur.

Ook zoo echter bleef er nog een leemte bestaan, die voorziening eischte. Als ons een kindeke van God geschonken is, en we ten Doop gaan, wil men iets over den Heiligen Doop lezen. Eer men tot het doen van openbare Belydenis komt, wil men zich rekenschap geven van wat zulk Bellidenis-doen inheeft. En als de Bediening van het H. Avondmaal weer wordt afgekondigd , heeft men behoefte aan een woord, dat tot het hart spreekt. Nu bestaan over deze heilige onderwerpen wel allerlei oude en nienwe geestelijke overdenkingen ; maar de oudere zijn in taal en stijl to vreemd voor ons jonger geslacht ; en wat in later jaren de pers verliet, is meer methodistisch, dan gereformeerd.

Vandaar deze uitgave, onder een titel, dien ik aan Jesaia 55 : 13 ontleende Voor een distel een mirt.
De Distel is het beeld van u en mij, gelijk we in zonde ontvangen en geboren zijn. De Mirt is wat God de Heere VI. door zijn onwederstandelijke genade van ons maakt, als Hij ons wederbaart ten leven, tot bekeering uitdrijft, verzegelt met zijn Bondszegelen, en siert met bloesem en vrucht.
Daar nu de H. Doop „het bad is der wedergeboorte”, en het H. Avondmaal de voeding van het nieuwe leven verzinnebeeldt, ligt in dien overgang van Distel tot Mirt juist al dat rijke genadeleven uitgedrukt, waaraan het Sacrament zijn oorsprong dankt.
Zoodra de Distel, zij het ook nog slechts in kiem of levenswortel, door almachtige genade in den Mirt is omgezet , komt de H. Doop. Wie zelf tot de ervaring der ziele geraakte, dat de Mirt bij hem uit den Distel uitgroeit, maakt zich op, om openbare Belijdenis te doen van het Lam Gods , dat de zonde der wereld wegneemt. En wie voor de Mirt, die in hem outlook, voeding met het heilig levenssap begeert , verkondigt den Dood zijns Heeren aan zijn Nachtmaal.
De bedoeling van deze geestelijke overdenkingen is, dat men het Sacrament weer in eere herstelle, en daarom, als men weer ten Doop gaat, zich eerst rekenschap geve van wat men doet, en ook na den Doop zich in de heerlijkheid en de beteekenis van dat Sacrament indenke.
Niet na maar voor de Openbare Belijdenis zouden we wenschen, dat de derde reeks door wierd gelezen, opdat het doen van Openbare Belijdenis een werk des harten voor God zij.

En wat de meditatiën over het H. Avondmaal aangaat, zoo zagen we deze liefst ter hand genomen, niet alleen wanneer men zelf ten Avondmaal gaat, maar telkens als de Bediening van het H. Avondmaal in de Gemeente worth afgekondigd. VII.

Wie aldus eenige jaren achtereen bij het Sacrament geleefd heeft, zal er den invloed op zijn geestelijk leven van ervaren; en onder den zegen des Heeren zullen ook deze overdenkingen er toe medewerken, om bij velen, die nu nog voor zichzelven als een dorre boom zonder bloem of blad zijn, een heerlijke plantinge huns Gods to doen uitkomen, dat het „den Heere tot een naam zal wezen, en tot een eeuwig teeken, dat niet zal uitgeroeid worden”.

KUYPER. AMSTERDAM, 1 October 1891.

Auteur:Dr. A. Kuyper
ISBNr:— geen —

Extra informatie

Gewicht495 g
Afmetingen208 × 154 × 22 mm
X